דלג לתפריט ראשי(מקש קיצור 1) דלג לתוכן(מקש קיצור 2) דלג לתפריט תחתון(מקש קיצור 3)דלג למפת אתר (מקש קיצור 4)
מטרנה גולד עם HMO
מהו HMO?
אריזות מוצרי מטרנה ללא תוספת סוכר
תקנון האמא של הפינוקים

תקנון האמא של הפינוקים

תקנון "האמא של הפינוקים"

1.         כללי

מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת עורכת מבצע הגרלות, בו ניתן להשתתף באמצעות רשת האינטרנט, כמפורט בתקנון זה.

2.         הגדרות

"עורכת ההגרלה" או "מטרנה":

            מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת 550235261 מקיבוץ מעברות.

 

"העוזרת לעורכת ההגרלה":

            סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ, מס' 511496606 מסלמון 7, תל אביב (להלן - "פרומרקט") וטלכלל, 511712598, מרח' נחלת יצחק 38 תל אביב 6744827 (להלן - "טלכלל").

 

"המפקח על המבצע" או "המפקח": עו"ד אלברטו פסח, רח' רימון 2, א.ת. חמן ת.ד. 934 שהם 6085001; טל: 03-7205030, פקס: 03-7205095 ועו"ד אריה שטרן ממשרד עדי קפלן ושות', רח' ויצמן 2, ת"א 6423902; טל: 03-7700222, פקס: 03-7700223.

 

"מבצע ההגרלות" או "המבצע":

            מבצע שיווקי הנערך מטעם עורכת ההגרלה במסגרתו יוגרלו בין משתתפיו פרסים, והכל כמפורט בתקנון זה ובהתאם להיתר הכללי (כהגדרתו להלן).

 

"המוצרים המשתתפים במבצע" או "המוצרים":

            כלל תחליפי חלב מטרנה למעט סדרת אריזות "מטרנה To Go" ו"מארז 6 בקבוקים מוכנים לשימוש".

"אריזת המוצר" או "אריזה":           אריזת/ קופסת מוצר המשתתף במבצע, כשהיא במצב שלם ונושאת קוד קריא המוצג בשלמות ובאופן ברור.

 

"אתר המבצע" או "האתר":

            אתר אינטרנט של מטרנה המותאם לטלפונים סלולריים, שכתובתו www.pinukimmaterna.co.il באמצעותו ניתן להירשם למבצע ולקבל מידע אודות המבצע.

 

"תקופת המבצע":            החל מיום 11.9.2017 ועד יום 9.11.2017.

 

"משתתף":         בגיר (מעל גיל 18), שהוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל, ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

"מסלול 5":         מסלול בו משתתף רכש והזין באתר האינטרנט במהלך תקופת המבצע 5 קודים שונים של מוצרים מן המוצרים המשתתפים במבצע כמפורט בסעיף 7.1.1 לתקנון זה.

 

"מסלול 10":       מסלול בו משתתף רכש והזין באתר האינטרנט במהלך תקופת המבצע 10 קודים שונים של מוצרים מן המוצרים המשתתפים במבצע כמפורט בסעיף 7.1.2 לתקנון זה.

 

"מועדי עריכת ההגרלות":  כמפורט בסעיף 8.1 לתקנון זה.

"ההגרלות":        ההגרלות אשר ייערכו בהתאם להוראות סעיף 7.1 להלן, במועד עריכת ההגרלות.

 

"הודעת מועמדות לזכייה":

            כהגדרתה בסעיף 9.1 להלן.

"הודעת

האישור" כהגדרתה בסעיף 9.2 להלן.

"הודעת המימוש" כהגדרתה בסעיף 9.6 להלן.

"זוכה":

            מועמד לזכייה אשר הוכרז על ידי עורכת ההגרלה כזוכה במבצע, לאחר שעמד בתנאי ההשתתפות והזכייה כמפורט בתקנון זה, ובכפוף לדין.

"הפרס":

            פרס  מסלול 5 או פרס מסלול 10, כמפורט בתקנון זה.

"פרסים מסלול 5":

            שובר מתנה של חברת "Buy me" בשווי כ- 150 ₪ (בהתאם לסוג ההטבה כמפורט באתר "Buy me").

"פרסים מסלול 10":          שובר מתנה של חברת "Buy me" בשווי כ- 350 ₪ (בהתאם לסוג ההטבה כמפורט באתר "Buy me").

"קוד":    מספר בן 16 ספרות המוטבע בתחתית אריזות המוצרים, כפי שמופיע בתמונה שלהלן:

"ההיתר הכללי":  ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977.

3.         פרשנות

3.1       תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

3.2       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.3       הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להם כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.

4.         תקופת המבצע

4.1       המבצע ייערך מיום 11.9.2017 משעה 10:00 ועד ליום 9.11.2017 בשעה 10:00.

רק משתתפים אשר רכשו את המוצרים המשתתפים במבצע בתקופת המבצע  ומקיימים את כל יתר הוראות התקנון, יוכלו להשתתף בהגרלה.

תשומת הלב כי הקלדת כל הנתונים באתר, תתאפשר עד ליום 8.9.2017 בשעה 23:59.

4.2       מובהר כי עורכת ההגרלה רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת המבצע, הכל על-פי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לאישור המפקח.

5.         התנאים להשתתפות בהגרלה

5.1       בהגרלה יהיה זכאי להשתתף רק משתתף, כהגדרתו בסעיף 2 לעיל, שעמד בתנאים המצטברים הבאים:

5.1.1    רכש במהלך תקופת המבצע לפחות חמישה (5) או עשרה (10) מן המוצרים המשתתפים במבצע (בהתאם למסלול הנבחר על ידו).

על כל משתתף לשמור את אריזות המוצרים הנושאים את הקודים שהזין, כשהן במצב שלם ונושאות קוד קריא ואת חשבונית/ות רכישת האריזות הנושאת/ות תאריך מתקופת המבצע, לצורך הצגתן כתנאי לזכאות בפרס.

5.1.2    נכנס לאתר המבצע והזין במהלך תקופת המבצע את פרטיו האישיים במלואם ובאופן מדויק ואת הקודים המופיעים על גבי המוצרים שרכש (חמישה או עשרה), כנדרש באתר.

5.1.3    עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובהוראות הדין.

5.2       בכל מקרה בו יפר משתתף בהגרלה את הוראות תקנון זה ו/או לא מסר פרטים נכונים ומלאים במסגרת ההרשמה להגרלה, יהיו עורכת ההגרלה ו/או המפקח רשאים לבטל את השתתפותו בהגרלה ו/או את זכייתו. 

5.3       בעצם ההשתתפות בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר כל משתתף בהגרלה, כי ניתנה לו ההזדמנות לקרוא את התקנון, וכי הוא מקבל עליו את הוראות התקנון ומסכים לאמור בו.

 

6.         השימוש במידע

6.1       ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לקבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי מעורכת ההגרלה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או בכל אמצעי התקשרות אחר, והכל בכפוף להוראות הדין.

7.         אופן ההשתתפות במבצע

7.1       במהלך תקופת המבצע יהיו רשאים המשתתפים אשר רכשו מן המוצרים המשתתפים במבצע בתקופת המבצע לבחור במסלול לפיו הם מעוניינים להשתתף בהגרלה:

7.1.1    "מסלול 5" - משתתף אשר רכש והזין באתר האינטרנט במהלך תקופת המבצע 5 קודים שונים של מוצרים מן המוצרים המשתתפים במבצע ומעוניין להשתתף בהגרלה על פרסי "מסלול 5" בלבד.

7.1.2    "מסלול 10" - משתתף אשר רכש והזין באתר האינטרנט במהלך תקופת המבצע 10 קודים שונים של מוצרים מן המוצרים המשתתפים במבצע ומעוניין להשתתף בהגרלה על פרסי "מסלול 10" בלבד.

מובהר כי משתתף שרכש 10 מוצרים המשתתפים במבצע רשאי לבחור אם להשתתף במבצע פעם אחת במסלול 10 או פעמיים במסלול 5 (כל השתתפות במסלול 5 - תעשה באמצעות 5 קודים שונים).

7.2       משתתף יהא רשאי להשתתף במסגרת המבצע באחת מהדרכים הבאות:

7.2.1    השתתפות פעם אחת ב"מסלול 5"  -  באמצעות הזנת 5 קודים שונים.

7.2.2    השתתפות פעם אחת ב"מסלול 10" -  באמצעות הזנת 10 קודים שונים.

7.2.3    השתתפות פעמיים ב"מסלול 5"      - באמצעות הזנת 10 קודים באופן מפוצל

(על ידי בחירה פעמיים במסלול 5 והזנת - כל מסלול באמצעות 5 קודים שונים)

7.3       על המשתתף להיכנס לאתר הפעילות, למלא את פרטיו האישיים במלואם ובאופן מדויק כנדרש באתר ולהזין באתר את מספרי הקוד של המוצרים שרכש בתקופת המבצע, בהתאם למסלול הרלבנטי.

7.4       אם המשתתף הזין 5 קודים של מוצרים, הוא יוכל לבחור בהשתתפות ב"מסלול 5" (אשר לצורך כך מספיקים 5 קודים) או להמשיך ולאסוף מוצרים נוספים, עד סך של 10 קודים, ולהשתתף ב"מסלול 10".

מובהר כי הזנת פחות מ-5 קודים לא תזכה בזכות להשתתף בהגרלה באף אחד מן המסלולים, וכן מובהר כי הזנה של יותר מ-5 קודים אך פחות מ-10 קודים מזכה בהשתתפות ב"מסלול 5" בלבד (אשר לצורך כך מספיקים 5 קודים).

7.5       מובהר כי הקלדת הקודים כשלעצמה אינה מאפשרת השתתפות בהגרלה וכי לצורך השתתפות בהגרלה יש ללחוץ על לחצן הכניסה להגרלה (למשל, אם הוזנו באתר 6 קודים, המשתתף אינו נכנס באופן אוטומטי להגרלה "במסלול 5", היות ובאפשרותו להמשיך לצבור קודים נוספים. לצורך כניסה להגרלה, יש ללחוץ באופן פעיל על כפתור הכניסה להגרלה).

 

7.6       משתתף לא יהא רשאי להזין באתר יותר מ-10 קודים שונים במהלך כל תקופת המבצע.

7.7       יש להקליד כל מספר קוד פעם אחת בלבד במהלך כל תקופת המבצע.

7.8       הקלדת הקודים באתר באופן נכון ומלא הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. הקלדה שגויה שאינה תואמת את הקוד שעל גבי האריזה – תיפסל ולא תהייה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה עקב כך.

8.         עריכת ההגרלות

8.1       במהלך תקופת המבצע ייערכו הגרלות במועדים הבאים:

8.1.1    ביום 26.9.2017     בשעה 10:00 בבוקר.

8.1.2    ביום 3.10.2017     בשעה 10:00 בבוקר.

8.1.3    ביום 10.10.2017   בשעה 10:00 בבוקר.

8.1.4    ביום 17.10.2017   בשעה 10:00 בבוקר.

8.1.5    ביום 23.10.2017   בשעה 10:00 בבוקר.

8.1.6    ביום 31.10.2017   בשעה 10:00 בבוקר.

8.1.7    ביום 9.11.2017     בשעה 10:00 בבוקר.

בכל אחד מהמועדים הנ"ל יבוצעו בסמיכות שתי הגרלות שונות - הגרלה ב"מסלול 5" והגרלה ב"מסלול 10".

8.2       ההגרלות ייערכו במשרדי טלכלל, בכתובת נחלת יצחק 38 תל אביב-יפו, בנוכחות נציגי עורכת ההגרלה והמפקח על ההגרלה או מי מטעמו.

8.3       בכל אחת מההגרלות ישתתפו משתתפים אשר הזינו את הקודים ולחצו על לחצן כניסה להגרלה עד השעה 23:59 ביום שלפני מועד ביצוע ההגרלה הרלבנטית בהתאם למסלול הרלבנטי (למעט משתתפים אשר הוכרזו כזוכים באחת הגרלות הקודמות שהתקיימו בתקופת המבצע).

משתתפים אשר לא זכו במסגרת ההגרלה הקרובה למועד הזנת הנתונים על ידם כאמור, יועברו באופן אוטומטי להשתתף גם בהגרלות הבאות (במסלול הרלבנטי אליו נרשמו), עד מועד סיום תקופת המבצע (אלא אם כן זכו באחת ההגרלות ואזי לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלות הבאות).

8.4       כל משתתף יהא זכאי לזכות במסגרת מבצע ההגרלות פעם אחת בלבד, וזאת ללא קשר למסלול ההגרלה בו השתתף.

8.5       ההגרלות, בכל אחד מהמסלולים, יבוצעו על ידי בחירה רנדומלית ממחושבת של הזוכים מתוך כלל המשתתפים באותו מסלול, אשר עמדו בתנאי תקנון זה והוראות הדין.

8.6       בהגרלה הראשונה ב"מסלול 5" ייבחרו 168 זוכים ובכל אחת מההגרלות הבאות ב"מסלול 5" ייבחרו 189 זוכים בפרס "מסלול "5 (להלן ביחד - "המועמדים לזכיה במסלול 5");

בהגרלה הראשונה ב"מסלול 10" ייבחרו 42 זוכים ובכל אחת מההגרלות הבאות ב"מסלול "10 ייבחרו 126 זוכים בפרס "מסלול 10" (להלן ביחד - "המועמדים לזכיה במסלול 10").

סיכום מספר הזוכים בהגרלות יהיה כמפורט בטבלה שלהלן:

            כמות זוכים בכל הגרלה    

תאריכי הגרלות   הגרלת מסלול 5 שווי כ- 150 ₪      הגרלה מסלול 10 שווי כ- 350 ₪    סה"כ זוכים

26.9.2017        168      42        210

3.10.2017        189      126      315

10.10.2017      189      126      315

17.10.2017      189      126      315

23.10.2017      189      126      315

31.10.2017      189      126      315

9.11.2017        189      126      315

 

8.7       לאחר העלאה בגורל של המועמדים לזכייה בכל אחת מההגרלות בכל אחד מהמסלולים, יועלו בגורל באותו אופן משתתפים כמות זהה של משתתפים נוספים שיהוו זוכי עתודה לפרסי "מסלול 5" וכמות זהה של משתתפים נוספים שיהוו זוכי עתודה לפרסי "מסלול 10" (בכפוף לעמידתם בתנאי התקנון ובהוראות כל דין) להלן - "מועמדי העתודה"). מועמדי העתודה ישמשו כחליפים, למקרה שהמועמדים לזכיה במסלול הרלבנטי לא יאותרו ו/או ייפסלו ו/או יוותרו על זכייתם, הכל כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה בו ייפסל ו/או לא יאותר מועמד לזכיה, יבוא במקומו המשתתף הרלבנטי מתוך מועמדי העתודה, בהתאם לסדר העלאתם בגורל.

8.8       עורכת ההגרלה תפיק דו"ח המפרט את פרטי המועמדים לזכיה שעלו בגורל בכל אחת מההגרלות בכל אחד מהמסלולים וכן את פרטי מועמדי העתודה בכל אחד מהמסלולים, בסדר כרונולוגי, עפ"י סדר עלייתם בגורל. הדו"ח יימסר למפקח על ההגרלה.

8.9       לאחר ביצוע כל הגרלה, יפעלו עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה לאיתור הזוכים, באופן המפורט בתקנון זה.

8.10     תהליך ההגרלה, כאמור, ייערך בפיקוח המפקח על ההגרלה או על ידי מי שמונה מטעמו.

8.11     ההגרלות ייערכו בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

8.12     מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לקבלת הפרס, בכל מקרה בו נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בפרטי הזוכה, ו/או הקלדת הקודים וכן מכל סיבה אחרת.

8.13     משתתף שנפסל על ידי המפקח מאחר שאינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או הדין, יהיה פסול מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס (וככל שקיבלו הוא יידרש להשיבו ו/או את שוויו), ולא תהא לו כל טענה או תביעה נגד עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו בהגרלה.

8.14     עורכת ההגרלה רשאית לשנות את אופן ביצוע ההגרלות ו/או את מועדי ביצוען ו/או את מיקומן ו/או את מספר הזוכים אשר יוגרלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לאישור המפקח על המבצע.

8.15     מובהר כי ככל שמספר המשתתפים באיזו מן ההגרלות יהיה נמוך ממספר הזוכים המתוכנן (או ממספר מועמדי העתודה) כמפורט בסעיפים 8.7-8.6 לעיל, יותאם מספר הזוכים (ו/או מועמדי העתודה לפי העניין) בהתאם למספר המשתתפים.

9.         איתור הזוכים וקבלת הפרסים

9.1       לאחר השלמת ביצוע ההגרלה, תפעל עורכת ההגרלה ו/או עוזרת עורכת ההגרלה לאיתור המועמדים לזכייה, בהתאם לפרטים שהוזנו באתר, וזאת באמצעות משלוח הודעת טקסט (SMS) למספר הטלפון הנייד ו/או הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המועמד לזכייה (להלן - "הודעת מועמדות לזכייה"). מובהר כי משתתף שלא ניתן יהיה ליצור עמו קשר באמצעים האמורים לעיל (למשל משתתף שסרב למסור פרטים כאמור) יאבד את זכאותו לזכייה בפרס.

9.2       לאחר קבלת הודעת מועמדות לזכייה, על המשתתף לשלוח הודעת טקסט (SMS) חוזרת ו/או הודעת דואר אלקטרוני חוזרת וזאת בתוך 72 שעות ממועד שליחת הודעת המועמדות לזכייה (בהתאם לרישומים אצל עורכת ההגרלה או מי מטעמה) (להלן - "הודעת האישור") ובה הוא נדרש לאמת את פרטיו האישיים ולצרף:

9.2.1    צילומי אריזות המוצרים עם מספרי הקודים שהוזנו באתר כשהם תקינים וקריאים.

9.2.1    צילומי חשבוניות הרכישה של המוצרים מתקופת המבצע כשהם תקינים וקריאים.

9.2.2    טופס הצהרת הזוכה בנוסח המצ"ב כנספח א', כשהוא חתום על ידי המועמד לזכייה.

9.2.3    צילום ת.ז. של המשתתף.

9.3       רק משתתף אשר מילא את כל התנאים הנ"ל וצירף את כל המסמכים כאמור להודעת האישור וכן עמד בכל תנאי התקנון והדין יהא זכאי לזכות בהגרלה. מועמד לזכייה שלא ימציא את מלוא המסמכים והפרטים המפורטים לעיל בתוך 72 שעות ממשלוח מהודעת המועמדות לזכייה, תהא רשאית עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה לפסלו, ובמקרה זה הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ו/או לפיצוי כלשהו, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם.

9.4       לאחר שעורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה וידואו את נכונות הפרטים והמסמכים שהועברו על ידי המועמד לזכייה וטופס הצהרת המועמד לזכייה המצ"ב כנספח א' נחתם כדין, כמפורט לעיל, וככל שאין מניעה אחרת, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה.

9.5       אם לא תישלח הודעת אישור כאמור על ידי הזוכה בתוך 72 שעות ממועד משלוח הודעת המועמדות לזכייה מטעם עורכת ההגרלה ו/או עוזרת עורכת ההגרלה ו/או הודעת האישור כאמור לא תעמוד בכל הדרישות כאמור בסעיף 9.2 לעיל ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות בהגרלה, כאמור בתקנון זה, ייפסל מועמד זה ועורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר עם המועמד הרלבנטי מבין מועמדי העתודה (במסלול הרלבנטי), לפי סדר העלאתם בגורל. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המועמד השני לזכייה וכן הלאה.

9.6       לאחר קבלת הודעת האישור, יקבל הזוכה הודעת טקסט (SMS) ו/או הודעת דואר אלקטרוני, המהווה את מתן הפרס, באמצעות קישור לאתר "Buy Me" (להלן - "הודעת המימוש"). אם יתברר שהזוכה אינו מקיים את דרישות תקנון זה, ייפסל הזוכה ויחולו הוראות תקנון זה בדבר ביטול זכיה ובחירת זוכה חליפי. מועמד לזכייה, שזכאותו נפסלה, כאמור, לא יהא זכאי לקבל את הפרס ו/או כל פרס אחר ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא בגין אי קבלתו.

9.7       הפרס יהיה ניתן למימוש על ידי בחירת הטבה באתר Buy Me"" בהתאם לשווי הפרס. מימוש ההטבה כאמור הינו בכפוף להוראות אתר Buy Me"". יש לשים לב לתנאי ולתקופת המימוש של כל הטבה בהתאם לאתר Buy Me"", העשויים להשתנות בהתאם לסוג המתנה הנבחרת.

9.8       זוכה אשר לא יממש את ההטבה במועדה (או מימש רק את חלקה), לא יהיה זכאי לפרס חלופי ו/או שווי הפרס ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע ו/או מי מטעמו בגין כך.

9.9       לא אותר זוכה ו/או לא שלח הודעת אישור כנדרש (לרבות אם זכאותו בוטלה), ולא אותר אף אחד מזוכי העתודה בגין אותו הפרס, יצאה עורכת ההגרלה ידי חובתה והיא לא תהא חייבת לחלק את הפרס, ולחלופין תוכל לחלקו בהתאם לראות עיניה, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף להוראות הדין ולתקנון זה.

9.10     מועמד לזכייה (לרבות מועמד עתודה) יהיה בגיר בלבד. היה ויתברר כי מועמד לזכייה הינו קטין אשר רשם את שמו במקום הורהו ו/או אפוטרופסו החוקי, יאשר הורהו ו/או אפוטרופסו החוקי בכתב את קבלת הפרס ולא, תפסל זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס.

9.11     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תינתן לזוכים הודעה גם בדרכים המתחייבות על פי תנאי ההיתר הכללי.

9.12     עורכת ההגרלה נדרשת, על פי ההיתר הכללי, לפרסם את שמות הזוכים במבצע ההגרלה, בין היתר, בעיתונים יומיים, בכפוף להוראות ההיתר הכללי. מובהר, כי עובדת זכייתם של מי מהמשתתפים במבצע, שמם המלא ותמונתם, עשויים להיות מסוקרים ומפורסמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בעיתונות הכתובה, באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה, ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת וכו', וכל משתתף במבצע נותן את הסכמתו לאמור בעצם השתתפותו.

9.13     עורכת ההגרלה תהא רשאית לאפשר משלוח הודעות/ מסמכים כמפורט בסעיף זה בדרכים חלופיות, אם תוגש בקשה מתאימה על ידי המשתתף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שיומצאו במועדים כמפורט בסעיף זה.

10.       הפרסים בהגרלה

10.1     הזוכים בהגרלה יהיו זכאים לקבל פרסים בהתאם למסלול אליו נרשמו:

10.1.1  פרס "מסלול 5" שובר מתנה של חברת "Buy me" בשווי כ- 150 ₪ (שווי הפרסים ינוע בין 135-190 ₪ בהתאם לסוג ההטבה, כמפרט באתר "Buy me".

10.1.2  פרס "מסלול 10" שובר מתנה של חברת "Buy me" בשווי כ- 350 ₪ (שווי הפרסים ינוע בין 400-300 ₪ בהתאם לסוג ההטבה, כמפרט באתר "Buy me".

10.2     הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף או בשווה ערך אחר. על הזוכה לממש את הזכייה ולנצל את סכום הפרס במועדים ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובכפוף לאתר "Buy me".

10.3     מימוש ההטבה יהיה בכפוף לאמור בתקנון זה ובתקנון "Buy me" ו/או הוראות הדין.

10.4     מובהר כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להעניק לזוכים פרסים אחרים, או פרסים בעלי ערך דומה לפרסים שהוגדרו, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ובאישור המפקח ועל פי הוראות הדין. מובהר כי אין באמור כדי לחייב את עורכת ההגרלה או מי מטעמה לחלק פרסים כלשהם שלא כאמור בתקנון זה.

10.5     למשתתף ידוע והוא מסכים לכך שחרף ההבדלים בין הפרסים השונים במסלולים השונים ו/או באותו מסלול, לרבות ההבדל בשווים הכספי, כל אחד מהם מהווה פרס שווה לצורך מבצע ההגרלות ולא תהא לזוכים ו/או למי מטעמם כל טענה או דרישה בקשר עם ההבדלים בין הפרסים השונים.

10.6     זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפעול כאמור בסעיף 10.4 לעיל.

10.7     עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת הגרלה ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות כלשהי בכל הנוגע למימוש הפרס ותנאיו, לרבות לכך שההטבות הנובעות ממימושו הינן לשביעות רצון הזוכים או ברמה לה הם מצפים או לנזקים כלשהם ישירים ו/או עקיפים שייגרמו בקשר עם מימוש הפרס, או לכיבוד הספק את השובר, או לאספקת המוצר ו/או השירות, או לכל עגמת נפש שתגרם להם במהלך מימוש הפרס או לכל נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס.

10.8     האחריות הבלעדית לאופן התיאור והמידע בקשר עם ההטבה המופיע באתר Buy Me וכן האחריות לטיבם ולאיכותם של הפרסים העומדים לחלוקה במסגרת תחרות זו תחול על הצדדים השלישיים אשר מספקים את מרכיבי הפרסים (הספקים השונים המספקים את ההטבות הכלולות במימוש הפרס), וזאת בהתאם לכל דין ובהתאם לסטנדרטים המקובלים. המשתתפים  פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות בקשר עם תיאור הפרסים ו/או מימושם.

10.9     מובהר כי עורכת ההגרלה לא תהא אחראית לזמינות ההטבות באתר "Buy me".

11.       המפקח

11.1     כמפקחים על ההגרלה ישמשו עו"ד אלברטו פסח מרח' רימון 2, א.ת. חמן ת.ד. 934 שהם ועו"ד אריה שטרן ממשרד עדי קפלן ושות' (או עו"ד אחר מטעם המשרד) מרח' ויצמן 2, ת"א.

11.2     המפקח יהא אחראי לפקח על מבצע ההגרלות לרבות על אופן ביצוע ההגרלה, טיפול בפניות המשתתפים, הכרעה בכל מקרה של אי בהירות, ספק או פרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לבין הזוכים, מועמדים לזכייה ו/או טוענים לזכייה.

11.3     מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ובכפוף לכל דין, המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר השתתף או זכה בהגרלה תוך ביצוע עבירה ו/או ביצוע מעשה שאינו כדין ו/או פעולה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או באופן בלתי הוגן, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של המפקח, ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל שהפרס חולק.

11.4     החלטת המפקח בכל הקשור למבצע ו/או ההגרלה היא סופית ומחייבת ואינה ניתנת לערעור וכל משתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

12.       מדיניות פרטיות

12.1     עורכת ההגרלה עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף את פרטיהם (אך מובהר, כי מסירת/ חשיפת פרטים כאמור מחייבת לשם השתתפות במבצע); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי עורכת ההגרלה עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים, לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981) ולהעבירם לשותפים עסקיים, הכל בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) עורכת ההגרלה תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה, בכפוף להוראות הדין.

12.2     עורכת ההגרלה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לפיכך, עורכת ההגרלה אינה מתחייבת, כי השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי- מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

13.       שונות

13.1     פניות לעורכת ההגרלה יעשו למוקד המבצע בימים א'-ה', בין השעות 08:00 ל-16:00, בטלפון שמספרו 09-8984078 ו/או במייל: sherut@materna.co.il.

13.2     תנאי יסוד להשתתפות במבצע ההגרלה הוא כי שום חוזה ו/או התקשרות של עורכת ההגרלה עם צדדים שלישיים, בקשר עם מבצע ההגרלה, ו/או כל חבות משפטית או תוצאות משפטיות כלשהן, לא יקנו למשתתף זכויות משפטיות כלשהן כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ולא תקום מכוחם כל חבות משפטית, הניתנת לאכיפה בתביעה משפטית או לקבלת כל סעד משפטי בגינה.

13.3     המשתתפים ו/או הזכאים להשתתף פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח ו/או מי מטעמם מכל אחריות, טענה או תביעה לגבי כל נזק, הוצאה, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת ו/או בקשר עם מבצע זה.

13.4     עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, לגבי כלל המשתתפים ו/או לגבי חלקם, לשנות את מבנה ההגרלות, תוכנן, נהליהן, מועדיהן, תקופת המבצע, מספר הזוכים וסוגי הפרסים על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, וזאת בהודעה אשר תפורסם 24 שעות מראש באתר האינטרנט שלה. מוסכם, כי הודעה, כאמור, תשמש הודעה מספקת והולמת. למשתתפים ו/או הזכאים להשתתף, לא תהיה כל טענה ו/או זכות כלשהי בעקבות שינוי תנאי המבצע ו/או ביטולו ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו בגינם, לרבות עקב תקלה ו/או טעות.

13.5     עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמן אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון הקווית ו/או מערכת האינטרנט ו/או מערכות הרישום ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת הודעה ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה לרבות בכל מקרה בו לא נקלט הקוד ו/או פרטים אישיים במערכות הרישום באתר ו/או נקלט באופן חלקי או משובש, ולא תשאנה באחריות לאמור לרבות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, הפסדים, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין. המשתתף מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמן בקשר עם כל תקלה ו/או שיבוש כאמור.

13.6     עורכת ההגרלה אינה מתחייבת שההגרלה לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. המשתתף פוטר בזאת את עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירועים כמפורט לעיל, ולא יהא זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

13.7     ההשתתפות במבצע אסורה על עורכת ההגרלה, עוזרת עורכת ההגרלה, המפקח וכן על עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, בעלי עניין בהם ובני משפחותיהם.

13.8     כל משתתף ו/או הזכאי להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר בזה, כי דבר השתתפותו ו/או דבר זכייתו בהגרלה ו/או קבלת הפרס על ידו עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות באתר האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה, וכי בהשתתפותו במבצע מביע כל משתתף ו/או הזכאי להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או לצילום שמו המלא והצגת תמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה.

בהשתתפותו במבצע מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בקשר לכך. בין היתר, אם יזכה, המשתתף מסכים: (א) להקלטת השיחות שייערכו איתו ו-(ב) להעביר לעורכת ההגרלה תמונות של המשתתף בעת מימוש הפרס; ולכך שיעשה שימוש בלתי מוגבל בחומרים כאמור מצד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, לכל צורך וענין ובפרט לצורכי פרסום ויח"צ.

13.9     לא ניתן לערער על תוצאות ההגרלה.

13.10   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המבצע,  לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

13.11   חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. עורכת ההגרלה תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שעורכת ההגרלה נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו.

13.12   משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.      

13.13   הדין החל על הצדדים למבצע ו/או ההגרלה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, ולהם בלבד.

13.14   תקנון המבצע יועמד לעיון כל המבקש להשתתף בהגרלה, במשרדי עורכת ההגרלה במשרדי מטרנה שבמפעל מוצרי מעברות, באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בכתובת https://www.materna.co.il/ ובמשרדי המפקח במשרד עדי קפלן ושות' עורכי דין, רחוב ויצמן 2, תל אביב ולאחר תיאום מראש.

נספח א'

טופס הצהרת הזוכה

שם מלא:            _____________________

מספר ת.ז.:        _____________________

גיל:       _____________________

כתובת: _____________________

טלפון:    _____________________

מספרי הקודים על האריזות: _____________________________________

 

1.         אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון המבצע ואישרתי אותו (ואם הנני קטין/ה, באמצעות אפוטרופסי החוקי).

2.         ידוע לי שהכרזתי כמועמד/ת לזכייה וכן קבלת טופס זה אינה מהווה הכרזה על זכייתי בפרס, וכי כל עוד לא אוכרז על ידכם בכתב כזוכה, איני זכאי/ת לזכות בפרס/ ו/או כל חלק ממנו.

3.         אני מאשר/ת כי באם אוכרז על ידכם כזוכה אהיה זכאי לשובר מתנה של Buy Me על סך_________ ש"ח (להלן - "הפרס").

4.         הוסבר לי והודגש בפני כי במסגרת אחריותי הבלעדית למימוש הפרס, תחול עלי, בין היתר, האחריות  למימוש הפרס בזמן, בהתאם לפרטי ותוקף השובר המופיע באתר Buy Me יובהר כי לפרסים שונות עשוי להיות תוקף שונה, האחריות לבדיקת תוקף הפרס הינה על הזוכה בלבד.

5.         עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמן אינן אחראיות באופן כלשהו בכל הקשור למימוש הפרס וככל שתהיה לי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפרס אפנה אותה כלפי הגורם המספק את השירות/הפעילות הספציפיים.

6.         ידוע לי כי הפרס הינו אישי וכי איני יכול/ה להחליפו או להמירו, וכן כי איני רשאי/ת להפיק תמורה כספית או טובת הנאה מכל סוג כתוצאה ממימוש הפרס, או קבלת כל סוג של תמורה בכל דרך אחרת.

7.         אין לי ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי כלפי עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או כלפי מי מטעמן בקשר עם מימוש הפרס, והנני פוטר/ת את כל הנ"ל באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

8.         הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של עובד מטרנה תעשיות; קבוצת אסם; קבוצת מוצרי מעברות; חברת טלכלל; חברת פרומרקט; משרד עו"ד עדי קפלן ושות'.

תאריך: _______________                חתימה: ____________________

 

{**}