דלג לתפריט ראשי(מקש קיצור 1) דלג לתוכן(מקש קיצור 2) דלג לתפריט תחתון(מקש קיצור 3)דלג למפת אתר (מקש קיצור 4)
מטרנה גולד עם HMO
מהו HMO?
אריזות מוצרי מטרנה ללא תוספת סוכר
תקנון פעילות רגעי השנה של מטרנה

תקנון פעילות רגעי השנה של מטרנה

תקנון פעילות רגעי השנה

 

1.             הפעילות

1.1        החל מיום 3.8.16 בשעה 13:00 ועד ליום 17.8.16 בשעה 23:59 תערוך מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת (להלן: "מטרנה") פעילות נושאת פרסים בעמוד הרשמי של מטרנה בפייסבוק בכתובת: https://www.facebook.com/maternababy/?fref=ts

 (להלן: "אתר הפעילות").

1.2        בפעילות זכאים להשתתף כל הגולשים, אשר מילאו אחר כל התנאים המוקדמים לפי סעיף 3 להלן ועמדו בתנאי תקנון זה.

1.3        במשך תקופת הפעילות יוכלו המשתתפים בפעילות להעלות לאתר הפעילות את תמונותיהם עם רגעי השנה שלהם (חיבוק השנה/חיוך השנה/נשיקת השנה (להלן: "התמונות" ו-"רגע" בהתאמה).

1.4        בסוף הפעילות יבחרו חמישה (5) משתתפים אשר יוכרזו כזוכים בפעילות ויהיו זכאים לקבל פרס מתנת "מטרנה", כמפורט להלן, ובלבד שעמדו בכל הוראות תקנון זה.

1.5        הפרסים הראשון עד העשירי- אספקת מטרנה לחצי שנה, כמפורט בסעיף 9.4 להלן.

1.6        תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות המשתתפות ומטרנה בקשר להשתתפות בפעילות.

בעצם השתתפות בפעילות, מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה באופן מוחלט ובלתי חוזר.

2.             תקופת הפעילות

2.1        הפעילות תתקיים החל מיום רביעי(3.8.16) בשעה 13:00 ועד ליום רביעי בשעה 23:59(17.8.16)  (להלן: "תקופת הפעילות").

2.2             מטרנה ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את הפעילות ו/או תקופת הפעילות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר הפעילות ושתוקפה יהיה מידי. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע או בקשור לאמור.

3.             תנאים מוקדמים להשתתפות בפעילות וזכאות לזכייה

3.1        רק משתתפים אשר מילאו אחר כל התנאים הבאים במצטבר יהיו זכאים להשתתף בפעילות ולהיות מועמדים לזכייה בפרס. משתתף שלא עמד בתנאי כלשהו מהתנאים האמורים להלן ו/או בהוראה מהוראות תקנון זה, לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות ואם השתתף בה וזכה, לא תוכר זכייתו והיא תיפסל, והכל על פי שיקול דעתה של מטרנה ו/או מי מטעמה וללא צורך בהודעה למשתתף.

התנאים המצטברים שעל המשתתף לקיים טרם השתתפותו בפעילות הם כדלקמן:

3.1.1             המשתתף הוא בעל  עמוד אישי בפייסבוק.

3.1.2             המשתתף הקיש על לחצן "LIKE" / "אהבתי" לדף מטרנה באתר הפעילות.

3.1.3             המשתתף מילא את הפרטים הנדרשים להשתתפות בפעילות כאמור בסעיף 4 להלן.

3.1.4             עם השתתפותו בפעילות המשתתף מאשר את הסכמתו לתנאי תקנון זה.

3.1.5             המשתתף קיים את הוראות תקנון זה.

3.2        מטרנה ו/או מי מטעמה רשאים לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל משתתף בפעילות אשר הפר הוראה מתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תהיה לכל משתתף ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

3.3        משתתף אשר לא עמד בכל התנאים האמורים לעיל, בהוראות תקנון זה, לא יוכל להשתתף בפעילות ולא יהיה זכאי להטבה, ואם זכה בפעילות תהא מטרנה רשאית לפסול את זכייתו.

4.             ההשתתפות בפעילות

4.1        כיצד משתתפים בפעילות:

4.1.1             מקישים על לחצן "LIKE" / "אהבתי" לעמוד/דף מטרנה בפייסבוק.

4.1.2             מעלים תמונה של רגעי השנה לפוסט הפעילות בדף הפייסבוק של מטרנה

4.1.3             ממלאים את הפרטים הנדרשים / במידה ונדרשים.

4.1.4             המשתתף קיים את הוראות תקנון זה.

4.2        עם שיתוף התמונה על ידי המשתתף יתכן כי תוצג בדף הפייסבוק של המשתתף בעמוד הקיר (Wall) הודעה המעידה על כך שהוא משתתף בפעילות ומתמודד על פרס בפעילות.

4.3        כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות מספר פעמים, ללא הגבלה עם תמונות שונות,  אלא אם הוחלט ע"י מטרנה או מי מטעמה להגביל לכלל המשתתפים את מספר הפעמים, לפי שיקול דעת מטרנה ו/או מי מטעמה והודעה כאמור באתר הפעילות תחייב מידית את המשתתפים.

4.4        כל התמונות שיועלו לאתר הפעילות, יכול שתופיע בגלריית התמונות באתר הפעילות ויהיו גלויות כלפי כל.

          כל משתתף יהיה רשאי לזכות פעם אחת בלבד בכל תקופת הפעילות.

4.5        ההשתתפות בפעילות אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות, בין שהן רשומות כחברות בפייסבוק ובין שאינן.

4.6        למען הסר ספק מובהר, כי עצם ההרשמה ו/או ההשתתפות בפעילות אינה מזכה את המשתתף עצמו בפרס כלשהו.

4.7        כל התמונות שיועלו לאתר הפעילות, יופיעו בגלריית התמונות באתר הפעילות ויהיו גלויות כלפי כל.

5.             בחירת הזוכים

5.1        התמונות שיעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות בפעילות כפי שפורטו לעיל ישתתפו בפעילות.

5.2        התמונות יישפטו על ידי שלושה שופטים בפעילות אשר יהיו נציגי חברת מטרנה. ההחלטה בדבר התמונה הזוכה תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים כאשר הקריטריונים לשיקול הדעת יהיו, בין היתר: מהי התמונה עם הרגע המקורי ו/או היפה ו/או המשעשע (וכיו"ב) ביותר מבין התמונות שמשתתפים בפעילות. מובהר כי לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג, לענין זה.

5.3        הודעה על זוכה, לרבות שמו המלא, תופיע באתר הפעילות.

5.4        מובהר כי בפעילות זה אין שום משמעות לכמות הצבעות/"לייקים" לתמונה המשתתפת בפעילות. כמות הצבעות/"לייקים" כאמור, לא תלקח בחשבון בשיקול צוות השיפוט, לא תהווה משתנה משפיע בפעילות ולא תקנה יתרון בכל צורה שהיא למשתתף.

5.5        מטרנה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפרסם באתר הפעילות ו/או בדפי הפייסבוק של מטרנה ו/או באתר מטרנה, את שמם ותמונת הפרופיל של המשתתפים ו/או המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן את התמונות שהעלו במסגרת הפעילות.

6.             הודעה לזוכות

6.1        לאחר בחירת הזוכים כאמור בסעיף 5 לעיל תישלח למועמד לזכייה הודעה בפייסבוק ו/או בדואר אלקטרוני בה יתבקש המועמד להשיב (ולמסור את מספר הטלפון שלה ליצירת קשר) )להלן: "הודעת אימות הפרטים").

6.2        על המועמד לזכייה להשיב להודעת אימות הפרטים תוך 72 שעות מעת משלוח ההודעה, ולציין את כל הפרטים המבוקשים בהודעה, לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון רגיל וטלפון סלולארי.

6.3        במידה ולא יעלה בידי מטרנה ליצור קשר עם משתתף מועמד לזכייה ו/או לא נוצר קשר כאמור, מכל סיבה שהיא, בתוך 3 ימים ממועד סיום תקופת הפעילות; יפסל המשתתף המועמד לזכייה ויאבד את האפשרות לזכות בפרס, ולא יהיו לו כל טענות בגין כך. במקרה כאמור, מטרנה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות למועמד הבא לזכייה.

6.4        מועמד לזכייה שהשיב במועד להודעת אימות הפרטים, מסר את הפרטים הנדרשים, נוצר קשר טלפוני בינו לבין מטרנה ו/או מי מטעמה ופרטיו אומתו והוא נמצא זכאי לזכות בפרס, יוכרז כזוכה.

6.5        לאחר בחירת הזוכה, תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בפרס. הודעת הזכייה תשלח באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרה ו/או תיבת המייל של פייסבוק של המשתתף והיא תכלול את פרטי הזכייה (להלן: "הודעת הזכייה").

6.6        רק קבלת הודעת זכייה המודיעה למשתתף על זכייתו בפרס תהווה אישור בדבר הזכייה לצורך קבלת הפרס, בכפוף לעמידת הזוכה בכל הוראות תקנון זה.

6.7        למען הסר ספק, אם הפרטים שמסר הזוכה בעת ההרשמה לפעילות ו/או בהודעותיו למטרנה ו/או למי מטעמה אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או לא ניתן יהיה לתאם עמו טלפונית את פרטי הזכייה בתוך 72 שעות ממועד הודעת אימות הפרטים ו/או במידה שייבצר מן הזוכה לקבל את הפרס בהתאם ללוח הזמנים שקבעה מטרנה ו/או מי מטעמה למסירת הפרס ו/או למימושו, תהיה מטרנה ו/או מי מטעמה רשאית לפסול את זכייתו של הזוכה ולבחור בזוכה חלופי מתוך מועמדי הזכייה. מטרנה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין פסילת זוכה בהתאם להוראות סעיף זה.

7.             מימוש הפרס

7.1            כל זוכה אשר קיבל הודעת זכייה יוכל לממש את הזכייה במועד ובמקום שיפורטו בהודעת הזכייה וכפי שיתואם עימו ע"י מטרנה ובהתאם לתנאים ולמועדים הנוחים למטרנה. מטרנה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות את מועד המימוש האמור לפי שיקול דעתם הבלעדית, ולזוכה לא יהיו טענות בגין כך.

7.2            למרות האמור לעיל מטרנה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעניק את ההטבה ו/או שובר ההטבה בדרך שימצא לנכון, לפי שיקול דעתם הבלעדית, לרבות באמצעות טקס שייערך במועד ובמקום שיוגדרו על ידי מטרנה, ובמקרה כאמור מתחייבים הזוכים להגיע לטקס כאמור. זוכה שלא יגיע לטקס תהיה מטרנה רשאית לבטל את זכייתו מבלי שיהיו לזוכה כל טענות בגין כך.

7.3            היה ונבצר מן הזוכה לממש את ההטבה מכל סיבה שהיא בתוך 120 ימים מיום משלוח הודעה הזכיה, לא יהיה הזוכה זכאי לכל פיצוי או תחליף בגין אי מימוש ההטבה, ומטרנה וכל מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות בקשר לכך.

7.4            מטרנה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה, לרבות בעת קבלת ההטבה ו/או בעת הטקס ו/או בעת מימוש ההטבה, ולעשות שימוש בתמונות ו/או בצילומי וידאו שיצולמו ו/או בשמו של הזוכה לצרכי יחסי ציבור ללא מתן כל תמורה לזוכה, מלבד ההטבה אותה קיבל, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה, ובעצם השתתפותו בתחרות מסכים הזוכה לתנאי זה.

7.5            הזוכה מסכים ומאשר כי מטרנה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או פרטיו בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדית, וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד מטרנה ו/או מי מטעמה.    
מובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה בתחרות, וקבלתו את הפרס, תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו כאמור לעיל.

7.6            כל האמור בסעיף זה יבוצע ללא תשלום כלשהו בעבור הזוכה. 

7.7            כל מס ו/או תשלום חובה אחר, אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על הזוכה.

8.                  סייגים לזכייה

8.1        כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא הבעלים של כל הזכויות בתמונות וברגעים ו/או שהוא מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים וההסכמות הנדרשות בקשר עם העלאת התמונה ו/או הרגע.

8.2        המשתתפים מעניקים למטרנה, רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תשלום תמלוגים, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, לפרסם את התמונות והרגעים המשתתפים בפעילות, באתר מטרנה ו/או בעמוד/י הפייסבוק של מטרנה, ו/או באמצעי מדיה אחרים ו/או באירועי יח"צ מכל סוג שהוא, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מטרנה.

מטרנה תהא רשאית לערוך את התמונות והרגעים לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות הוספה ו/או גריעה מהם, וכאמור, לעשות בתמונות וברגעים שימוש בכל פלטפורמה ו/או כלי מדיה (ככל שיהיו), באופן ובזמן בלתי מוגבלים, לכל צורך ועניין, וכן לעשות כל דיספוזיציה בזכויותיה בתמונות וברגעים ו/או כל שימוש אחר.

למען הסר ספק, מטרנה רשאית לעשות שימוש בתמונות וברגעים שיתקבלו לצורך הכנת סרטון שיפורסם באתר You Tube, אתרי האינטרנט של מטרנה וכל מדיה נוספת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מטרנה. מובהר כי הסרטון האמור יכול שיהיה ציבורי ויכול שיהיה פרטי.

8.3        המשתתף מתחייב, כי כל תוכן מכל סוג שהוא (טקסט, תמונה, קול) ו/או כל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידן לא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני, לא יהיה בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים, המבזה ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.

8.4        מטרנה ו/או מי מטעמה רשאים להחליט על פסילתו של משתתף אשר פעל, לפי שיקול דעתה של מטרנה ו/או מי מטעמה, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לפסול את זכייתו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מטרנה ו/או מי מטעמה.

8.5        מטרנה ו/או מי מטעמה שומרים על זכותם לפסול, מראש או בדיעבד, התמודדותם ו/או זכייתם של משתתפים ו/או זוכים, אשר, בין השאר, ימצא כי פעלו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או פעלו באמצעים שאינם כשרים וראויים על מנת לזכות בהטבה.

9.                  הפרס

9.1        מהות הפרסים, מועד נתינתם ומיקומם ייקבע על ידי מטרנה ו/או מי מטעמה ועשוי להשתנות בהתאם לבחירת מטרנה ו/או מי מטעמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.2        הפרס ניתן להעברה לצד שלישי, אשר ייחשב ל-"זוכה" לכל דבר ועניין.

9.3        מטרנה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן גניבה ו/או הפסד, או עוגמת נפש או כל נזק ממוני ו/או גופני שיארעו לזוכה ו/או מי מטעמו בעקבות קבלת הפרס ו/או מימוש הפרס (לרבות אי-קבלה ואי-מימוש כאמור) ו/או בקשר להשתתפות בפעילות. הזוכה פוטר את מטרנה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש, עיכוב או כל פגם אחר בקשר לפרס ו/או בכל הנוגע לו או הנובע ממנו.

הפרס (לעיל ולהלן: "הפרס" או "ההטבה") הוא: תחליפי חלב מטרנה לחצי שנה - שלוש (3) אריזות חיסכון (700 גרם) בחודש למשך חצי שנה (ובסך הכל שמונה עשרה (18) אריזות חיסכון 700 גרם כל אחת כולל משלוח עד הבית).

10.              אתר הפעילות

10.1    השימוש באתר הפעילות כפוף לכל הוראות תקנון זה והדין. בעצם השימוש באתר הפעילות, מאשר ומצהיר המשתמש באתר הפעילות כי הוא קרא את כל הוראות תקנון הפעילות והוא מסכים להן ומתחייב לפעול על פיהן.

10.2    הוראות תקנון הפעילות חלות על כל שימוש באתר הפעילות, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

10.3    המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר הפעילות שימוש למטרות מסחריות ו/או למטרות שאינן חוקיות ו/או אינן הולמות מסיבה כלשהי.

10.4    המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב בשימושו באתר הפעילות ובמגעיו עם משתמשים אחרים בו ולמסור מידע נכון ואמין.

10.5    המשתמש מתחייב שלא לפגוע באופן כלשהו באתר הפעילות ו/או בתקינותו ו/או בשימושם של משתמשים אחרים בו.

10.6    מטרנה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את אתר הפעילות, לרבות עיצובו, תוכנו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך באתר הפעילות, והכל ללא הודעה מוקדמת.

10.7    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, מטרנה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להפסיק (בין באופן זמני ובין לצמיתות) בכל עת את הפעלת אתר הפעילות ו/או השירותים הניתנים במסגרתו ו/או כל חלק ממנו, ללא הודעה מוקדמת.

10.8    מטרנה תהא רשאית למנוע ממי מהמשתמשים את השימוש באתר הפעילות ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.

11.              אחריות

11.1    המשתתפים מאשרים כי ידועה להם העובדה כי התמונות יועלו לאתר הפעילות, שהוא אתר אינטרנט פתוח לציבור. מטרנה ו/או מי מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בתמונות ו/או ברגעים שיועלו לאתר, לרבות שיתוף ברשתות חברתיות אחרות דוגמת פייסבוק, ומטרנה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות ואין להם כל חבות בגין כל נזק, אובדן, הוצאה וכדומה אשר ייגרמו ו/או עלולים להיגרם כתוצאה מהעלאת התמונות ו/או השימוש בתמונות אשר ייעשה על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני.

בנוסף, המשתתפים, מכירים בכך שייתכן כי התמונות יועתקו או יורדו על ידי הציבור הרחב למקומות אחרים באינטרנט או לכל מקום אחר. המשתתפים מכירים בכך כי למטרנה אין כל שליטה על אתרי אינטרנט או על כל שימוש בתמונות על ידי הציבור, ומטרנה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי ולא יחויבו בגין כל חבות לכל נזק, אבדן, הוצאה וכיו"ב אשר ייגרמו למשתתפים ו/או עלולים להיגרם למשתתפים כתוצאה מכך.

11.2    מטרנה ו/או מי מטעמה אינם מחויבים להגיב לפניות/שאלות המשתתפים באתר הפייסבוק של מטרנה.

11.3    מטרנה אינה אחראית למעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו אשר מימוש הזכייה כרוך בפעולה שעליו לנקוט.

11.4    האחראית על אתר הפעילות הינה מטרנה. מטרנה מפעילה את אתר הפעילות לנוחות המשתמשים בלבד ואין היא נותנת מצג כלשהו ו/או עורכת בדיקות כלשהן בקשר להפעלת אתר הפעילות ו/או השימוש בו על ידי הגולשים.

11.5    מטרנה אינה אחראית לפעילות התקינה של אתר הפעילות ו/או אתר האינטרנט פייסבוק, ו/או רשת האינטרנט ו/או שרתי האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או המערכות הממוחשבות ו/או רשת הטלפונים הארצית ו/או "בזק" ו/או המערכות הממוחשבות ו/או התוכנות הממוחשבות בהן נעשה שימוש באתר הפעילות וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתה ואין ולא תהיה לה שום אחריות בגין שיבושים ו/או תקלות ו/או כשלים בשימוש באתר הפעילות ו/או כשלים בקליטה משובשת ו/או באי קליטה של פרטי השתתפות של משתתף בפעילות.

11.6    מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 2.2 ו-10.6 לעיל, במקרה של תקלה כלשהי באתר הפעילות ובכלל, אשר תפריע להתנהלות התקינה של אתר הפעילות יינתן שיקול דעת מלא למטרנה להחליט האם ברצונה להוריד את אתר הפעילות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר הפעילות. בנוסף, ייתכן כי הפעלת אתר הפעילות ו/או השימוש באתר הפעילות יבוטלו מסיבות שאינן בשליטת מטרנה למשל עקב הוראות הדין ו/או הוראותיהם של מפעילי אתר פייסבוק. מכל מקום, מטרנה לא תישא באחריות בגין הורדת אתר הפעילות ו/או הפסקת שימוש באתר הפעילות על ידי גורם שלישי.

11.7    מטרנה אינה אחראית לבדיקת נכונותו ו/או דיוקו של מידע ו/או נתון כלשהו שנכתב על ידי המשתמשות באתר הפעילות.

11.8    מטרנה אינה אחראית להתנהגות הגולשים באתר הפעילות (לרבות הטרדות וכיו"ב) ו/או לתלונות על הטרדה של גולשים אחרים.

11.9        מטרנה שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות של משתמשים באתר הפעילות שאינן עומדות בתנאי תקנון זה או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם מובהר כי אין במחיקת הודעות של משתמש ו/או באי מחיקתן על ידי מטרנה כדי לאשר ו/או לתת מצג כלשהו לגביהן ו/או להטיל על מטרנה אחריות כלשהי בגינן.

11.10    השימוש באתר הפעילות הינו באחריות המשתמשות בלבד. המשתמשים מאשרים כי לא תהיה להם כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי מטרנה בכל הקשור בשימוש באתר הפעילות ו/או באמור בתקנון זה.

11.11    בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל, היה ויוכח כי עקב רשלנות מטרנה נמנע ממשתמש השימוש באתר הפעילות, ו/או במקרה בו תעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר לאתר הפעילות, וזו תמצא מוצדקת, מוסכם כי הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף כאמור יוגבל לעלות המינימאלית של שעת גלישה באינטרנט.

11.12    המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מטרנה בכל הקשור לאמור בתקנון זה.

12.              שונות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

12.1        מובהר כי הפעילות הנה לשם שעשוע בלבד, ומטרנה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או מי מטעמם, בקשר עם הפעילות ו/או אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיו ו/או ההטבות, וכל משתתף ו/או זוכה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו בגין הפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

מטרנה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן תקנון זה בכל עת. התקנון המחייב הינו התקנון המפורסם באתר הפעילות ובאחריות הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון שיעשו בתקנון.

12.2        בנוסף, כל זוכה יהיה רשאי לקבל פרס אחד בלבד בכל תקופת הפעילות, ואם זכה פעם אחת לא יהיה זכאי לזכות פעם נוספת, וזאת גם אם השתתף פעם נוספת בתקופת הפעילות.

12.3        הזוכה נותן בזאת את הסכמתו למטרנה לשלוח אליו, לדף הפייסבוק שלו ו/או לכל מען אחר, את ההודעות המפורטות בתקנון זה ו/או הדרושות לצורך קיום פעילות זה ויישומו, וכן ליצור עמו קשר כנדרש לצורך כך.

12.4        במקרה של פסילת ו/או ביטול זכייתו של זוכה בפעילות, מכל סיבה שהיא, ובין השאר מן הסיבות המנויות במסגרת תקנון זה, יחויב הזוכה שזכייתו נפסלה ו/או בוטלה כאמור בהחזר הפרס, ואם כבר מימש את הפרס –הוא מתחייב להחזיר את הפרס ו/או שווי הפרס, וזאת מבלי שיהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

12.5        מובהר, כי לא ניתן יהיה לערער על תוצאות הפעילות ו/או קביעתה של מטרנה ו/או מי מטעמה לגבי זהות זוכה והללו תהיינה סופית ומוחלטות.

12.6        ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ומטרנה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או באתר פייסבוק.

12.7        מוצהר בזאת במפורש כי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפים  בה ו/או לזוכים  במסגרתה כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם הפעילות, תנאיו, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך ו/או הנוגע בו.

12.8        מוצהר בזאת במפורש כי הפעילות אינה נערכת על ידי פייסבוק, וכי לפייסבוק לא תהיה כל אחריות לכל דבר ועניין הקשור לפעילות, והמשתתפים פוטרים  בזאת את פייסבוק מכל אחריות כאמור.

12.9        ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי מטרנה ועל עובדי החברות הקשורות לפעילות.

12.10    מטרנה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ולא יחויבו בכל חובה שהיא במידה והפעילות תופסק ו/או לא תחל, מכל סיבה שהיא, לרבות סיום הפעילות על ידי פייסבוק.

12.11    מטרנה לא תהיה אחראית לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מטרנה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה מטרנה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון פעילות זה ותחייב כל משתתף. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות זה לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מטרנה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לה עקב פעולות כאמור.

12.12    כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר ומאשר כי הוא עומד בכל התנאים המוקדמים המפורטים בתקנון זה.

12.13    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, מטרנה ו/או מי מטעמה רשאים שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו הפרס במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין.

12.14    כל משתתף מתחייב לשפות את מטרנה ו/או את הדירקטורים שלה ו/או נושאי משרה בה ו/או עובדיה ושלוחיה, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים משפטיים ושכ"ט עו"ד), בהן תישא מטרנה, ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מתמונה ו/או כינוי שהועלו על ידי המשתתף לאתר הפעילות, לרבות בקשר עם הפרה של זכויות קניין רוחני.

12.15    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

12.16    תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר, אך ההשתתפות בתחרות מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

12.17    דיני מדינת ישראל חלים על כל עניין הקשור בהוראות תקנון זה וסמכות השיפוט בכל עניין הקשור בהוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 

 

 

{**}