דלג לתפריט ראשי(מקש קיצור 1) דלג לתוכן(מקש קיצור 2) דלג לתפריט תחתון(מקש קיצור 3)דלג למפת אתר (מקש קיצור 4)
מטרנה גולד עם HMO
מהו HMO?
אריזות מוצרי מטרנה ללא תוספת סוכר
תקנון התנהלות במדיה החברתית - מטרנה

תקנון התנהלות במדיה החברתית - מטרנה

א.      כללי

1.להלן תקנון המאגד את כללי ההתנהגות וההסכמות הנהוגים ברשתות החברתיות המופעלות והמנוהלות מטעם מטרנה תעשיות, שותפות מוגבלת, שהינה חלק מתשלובת אסם - נסטלה (להלן - "מטרנה" או "החברה") בדף מטרנה בפייסבוק בכתובת: https://www.facebook.com/maternababy (להלן - "דף הפייסבוק") ובדף מטרנה בYouTube- בכתובת: https://www.youtube.com/user/MaternaTV (להלן - "דף יוטיוב") ובכל רשת חברתית אחרת (להלן יקראו ביחד - "הרשתות החברתיות").  

הרשתות החברתיות הינן אפיק תקשורת נוסף לאתר הבית הכללי של החברה בכתובת: //www.materna.co.il, הנועד לספק מידע, ייעוץ ותכנים למי שיבחר לעקוב אחריו (להלן - "חבר הקבוצה"), על פי שיקול דעתה הבלעדי של מטרנה. ברשתות החברתיות מטרנה תשתדל לתת מענה לשאלות חברי קבוצה בשעות הפעילות.

מובהר כי למטרנה השיקול דעת הבלעדי לקבוע מי יהיה חבר בקבוצה ומי להסיר את הצטרפותו.

2.השימוש ברשתות החברתיות כפוף לכל הוראות התקנון והדין, לרבות הוראות תקנון פייסבוק ויוטיוב. בהצטרפותו לקבוצה מאשר בעשותו כן חבר הקבוצה כי הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

3.מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש ברשתות החברתיות, בין באמצעות טלפון סלולארי ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

4.מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש ברשתות החברתיות. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

5.האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

6.הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

7.בכל מקום בתקנון בו כתוב "מטרנה" או "החברה" הכוונה היא לרבות מפעילי ומנהלי הרשתות החברתיות מטעם מטרנה ו/או מי מטעמם.

8.מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

ב.                 שינויים ברשתות החברתיות והגבלת/ הפסקת שירות

9.מובהר כי מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

9.1 לחסום ו/או להגביל את הצפיה ו/או השימוש ברשתות החברתיות ו/או בכל חלק מהם בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפיה ו/או השימוש ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.

9.2 למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לרשתות החברתיות (ככל שנדרשת) ו/או השימוש ברשתות החברתיות ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם, לרבות חסימתם ו/או הוצאתם מהקבוצה.

9.3 להפסיק את הפעלת הרשתות החברתיות (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

9.4 להוציא משתמש מחוץ לרשתות החברתיות.

מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית למטרנה בתקנון זה ו/או מכח הדין.

ג.       תוכן הרשתות החברתיות

10. הרשתות החברתיות יכול ויכילו מידע ושירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של מטרנה ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו (כגון מידע הנוגע להורות, תזונה, הריון ולידה וכיו"ב), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מטרנה.

11.מודגש כי כל המידע והנתונים המופיעים ברשתות החברתיות נכללים בו לנוחות המשתמשים ולהעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע, אין להסיק מכך שמטרנה ממליצה ו/או נותנת מצג כלשהו המתייחס למשתמש ספציפי ו/או מקרה ספציפי כלשהו. מטרנה רשאית לבחור את התוכן שיופיע ו/או יועבר ברשתות החברתיות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהמשתמשים יהיו רשאים להסתמך על כך באופן כלשהו ובהשתתפותם ברשתות החברתיות מסכימים המשתמשים לאמור לעיל ומאשרים כי לא תהיינה להם כל טענות ו/או דרישות בקשר עם האמור.

12.מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן הקבוצות ו/או השימוש בו. מטרנה אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן הקבוצות ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו ו/או התאמתו למשתמש של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר מכילים קישור אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול ברשתות החברתיות באופן כלשהו ו/או נובע ממנו ו/או הטבות מצד גופים מסחריים אחרים המופיעות ברשתות החברתיות).

13.מטרנה תהיה רשאית להפעיל ו/או לאפשר הכללת "תכני גולשים" ברשתות החברתיות, כהגדרתם להלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ד' להלן.

14.מטרנה תהיה רשאית לכלול במסגרת הרשתות החברתיות ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ה' להלן.

15.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי הרשתות החברתיות עשויות לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו"ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. לפיכך, אין להסתמך על מידע זה ומטרנה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביו.

כמו כן, עשויות הרשתות החברתיות לכלול תכנים ונתונים פיננסיים שונים על מטרנה, עסקיה וכו' אולם מובהר ומודגש שתכנים אלה עשויים להיות לא מעודכנים ו/או מדויקים ולפיכך אין להסתמך עליהם ומטרנה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביהם.

16.תשומת הלב כי הרשתות החברתיות, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשויות לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

ד.      תכני גולשים

17.במסגרת השתתפות ברשתות החברתיות יתאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא (להלן - "תכני גולשים").

מובהר כי פרסום תכני גולשים ברשתות החברתיות (בין בכלל ובין תכנים ספציפיים) יעשה בהתאם לאופן פעולתן של פייסבוק ויוטיוב.

18.ככל שייכללו ברשתות החברתיות תכני גולשים, שאינם עומדים בתנאי תקנון זה, תהא מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למנהלי הרשתות החברתיות בבקשה לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו).  

19.מובהר כי מטרנה אינה אחראית לכלול בתכני הגולשים (לרבות אמיתותם, אמינותם, עדכנותם וכיו"ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדתה של מטרנה. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת הרשתות החברתיות ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן הרשתות החברתיות כדי להטיל על מטרנה אחריות כלשהי בגינם.

20.משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו ברשתות החברתיות בכל דרך שהיא, מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי.

21.משתמש, כאמור, מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך שמטרנה תהיה רשאית להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא, לרבות שימוש מסחרי, וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.

22.מטרנה תהיה רשאית לשמור ולהשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים שנמסר לה על ידי משתמשים בהתאם למדיניות הפרטיות של מטרנה (מקבוצת אסם-נסטלה) כפי שמפורסמת באתר מטרנה באינטרנט (להלן - "מדיניות הפרטיות") ובהתאם להוראות הדין. כל מידע אחר שהועבר למטרנה או הועלה ברשתות החברתיות (שלא עקב דרישת מטרנה) ייחשב לבלתי חסוי ומטרנה תהיה רשאית לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת.

23.מטרנה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול ברשתות החברתיות ו/או אשר הועבר במסגרתו הכל בהתאם למדיניות הפרטיות, אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'). מטרנה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים, אך אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול ברשתות החברתיות ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו וכיו"ב).

בהעלאת תוכן גולשים לרשתות החברתיות על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש ברשתות החברתיות, הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מטרנה בגין האמור.

24.המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג ברשתות החברתיות בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו"ב) וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של מטרנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לרשתות החברתיות כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לרשתות החברתיות.

25.למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים ברשתות החברתיות, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת מטרנה לכך מראש ובכתב.

ה.      קישורים ופרסומים ברשתות החברתיות

26.הרשתות החברתיות עשויות להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי מטרנה אינה שולטת או מפקחת על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין היא נושאת בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל. העובדה שהרשתות החברתיות מקשרות לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מטרנה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על מטרנה אחריות כלשהי בגינם.

כמו כן, מטרנה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו ברשתות החברתיות יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

מטרנה רשאית להסיר ברשתות החברתיות קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

27.הרשתות החברתיות עשויות להכיל פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים. מובהר כי מטרנה אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות ו/או להטבות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

28.אין לקשר בין הרשתות החברתיות לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

ו. השימוש ברשתות החברתיות

29.אין לעשות שימוש ברשתות החברתיות למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור מטרנה מראש ובכתב.

30.אין לעשות שימוש ברשתות החברתיות למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).

31.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את התוכן של הרשתות החברתיות ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני הרשתות החברתיות ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם הועלו לרשתות החברתיות

32.אין להציג את הרשתות החברתיות ו/או תכניהן ו/או כל חלק מהן בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב הרשתות החברתיות ו/או את תכניהן ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

33.חברי הקבוצה אינם רשאים להציג את הרשתות החברתיות ו/או תכניהן ו/או כל חלק מהם (לרבות שם הרשתות החברתיות) במסגרת אתר אינטרנט אחר ו/או פלטפורמת תקשורת אחרת כלשהיא (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת - (Frame.

34.אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך הרשתות החברתיות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מרשתות החברתיות.

35.אין להעלות תוכן גולשים ברשתות החברתיות בניגוד להוראות סעיפים 25-17 לעיל.

36.אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים ברשתות החברתיות (לרבות לצורך העלאת תכני גולשים).

37.אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש ברשתות החברתיות ו/או למידע המתפרסם בהם ו/או בשרתיו.

38.אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן ברשתות החברתיות.

39.אין להשתמש ברשתות החברתיות ו/או בכל חלק מהן לצורך פריצה למערכות מחשב ו/או מערכות תקשורת אחרות כלשהן (לרבות אלו של הרשתות החברתיות עצמן) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות שימוש ברשתות החברתיות שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב/תקשורת של ברשתות החברתיות ו/או למנוע או לפגוע בשימוש ברשתות החברתיות ו/או בכל אפליקציה או אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה ברשתות החברתיות ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

40.המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי מטרנה רשאית למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש ברשתות החברתיות ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

ז. מדיניות פרטיות

41.מטרנה מבינה את חשיבות הפרטיות של המשתמשים ברשתות החברתיות ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש ברשתות החברתיות. בשימוש ברשתות החברתיות מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות של מטרנה באתר האינטרנט (יש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת). מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש לצורך ההרשמה לרשתות החברתיות, בהתאם לדרישת מטרנה (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר).

42.כל מידע אחר הנאסף על ידי מטרנה ו/או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה לרשתות החברתיות -  הכפוף למדיניות הפרטיות למעט מידע הכפוף להסכם מפורש נפרד בין מטרנה למשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה ברשתות החברתיות, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה ברשתות החברתיות הופך לרכושה של מטרנה אשר תהיה רשאית לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו ברשתות החברתיות או לאתרי אינטרנט אחרים בשליטת מטרנה או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.

43.מבלי לפגוע בכללויות האמור לעיל, יובהר כי תקנון זה כפוף למדיניות הפרטיות של מטרנה כפי שמפורסם (ומתעדכן מעת לעת) באתר מטרנה באינטרנט. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות מדיניות הפרטיות, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

ח.      קניין רוחני

44.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ברשתות החברתיות ו/או בעיצובם ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד מחשב/ קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בהן ו/או בסימני המסחר הכלולים בהן ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו לרבות תכני גולשים (להלן - "החומר המוגן") הינן של מטרנה בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו למטרנה להשתמש בהם כגון שותפים עסקיים).

45.אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של מטרנה ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע ברשתות החברתיות בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מטרנה ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

46.מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר ברשתות החברתיות ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).

ט.      הגבלת אחריות

47.מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן הרשתות החברתיות ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים" ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר ברשתות החברתיות מכילות קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול ברשתות החברתיות באופן כלשהו ו/או נובע מהן. יודגש כי אין בעובדה שהרשתות החברתיות מיועדות להוות פלטפורמה לטובת מתן ייעוץ לכל משתמש כדי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על מטרנה אחריות כלשהי בגין המידע ו/או ההצעות ו/או התכנים המסופקים במסגרתם ו/או להוות מצג כלשהו של מטרנה בקשר עם האמור. כל המידע והנתונים המופיעים ברשתות החברתיות נכללים בהן לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי להוות המלצה לגבי מקרה מסוים ו/או תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע.

בנוסף, ברשתות החברתיות עשויות לכלול מידע שאינו מדויק או מעודכן ועל המשתמש לבדוק ולוודא את נכונות המידע ועדכניותו לפני עריכת כל שימוש בו.

48.מטרנה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת הרשתות החברתיות ו/או הצפייה ו/או השימוש בהן ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מטרנה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש ברשתות החברתיות.

49.מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על מטרנה אחריות כלשהי, במקרה של תקלה כלשהי המשתמש מוזמן לפנות למטרנה באמצעות דואר אלקטרוני (Sherut@maabarot.com) ולדווח על התקלה.

50.בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של מטרנה מנעה מהמשתמש לעשות שימוש ברשתות החברתיות ו/או לקבל הטבה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתמש זכאי לגובה עלות שיחת הטלפון ו/או עלות הגלישה אותה ביצע (אם ביצע) בכדי לממש את ההטבה ולא מעבר לכך, אלא אם כן מטרנה תחליט אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

51.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של הרשתות החברתיות יינתן שיקול דעת מלא למטרנה להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לרשתות החברתיות.

52.מטרנה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש ברשתות החברתיות ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בהן או שהפעלתן נובעת מהשימוש בהן ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים ברשתות החברתיות (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם הרשתות החברתיות ו/או השימוש בהן, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של מטרנה, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.

53.הצפייה והשימוש ברשתות החברתיות ובתוכנו, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי מטרנה ו/או הנהלת הרשתות החברתיות ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש ברשתות החברתיות ו/או תקנון זה.

54.המשתמש מתחייב לשפות את מטרנה ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

י. הדין החל וסמכות שיפוט

55.הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש ברשתות החברתיות הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש ברשתות החברתיות נעשה בישראל ובין בחו"ל).

56.סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש ברשתות החברתיות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

יא.     שונות

 

57.נוסח תקנון זה יהא מצוי ברשתות החברתיות ויהיה ניתן לעיין בו במסגרת גלישה ברשתות החברתיות

58.במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם הרשתות החברתיות (לרבות לגבי מבצעים שיתקיימו במסגרת המועדון והטבות הניתנות מכוחו), תגברנה הוראות תקנון זה.

יב.     פנה אלינו

59.מטרנה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים ברשתות החברתיות ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור שפרסום מסוים ברשתות החברתיות פוגע בך מסיבה כלשהי, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה באמצעות דוא"ל: Sherut@maabarot.com.

{**}