Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
חפש

תקנון "מבצע זהב" פברואר 2020

1. כללי

1.1 מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת בע"מ עורכת בשיתוף עם אייץ' אנד או רשתות אופנה ) 2003 )
בע"מ וסופר-פארם )להלן ביחד ולחוד - "עורכת הפעילות"( פעילות "מבצע זהב".
1.2 בפעילות זכאי להשתתף כל צרכן בגיר )מעל גיל 18 (, אשר רכש מוצר "מטרנה גולד" במהלך
תקופת הפעילות )כהגדרתה להלן( באחד מסניפי רשת "סופר-פארם" וקיבל שובר המכיל קוד
קופון להשתתפות בפעילות.
1.3 בעצם השתתפות בפעילות, מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה באופן מוחלט ובלתי חוזר .
1.4 משתתף אשר לא עמד בהוראות תקנון זה, לא יוכל להשתתף בפעילות ולא יהיה זכאי להטבה
כהגדרתה להלן.
1.5 השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

2. תקופת הפעילות

2.1 הפעילות תתקיים החל מיום 02.02.2020 ועד ליום 29.02.2020 או עד גמר המלאי, המוקדם
מבניהם )להלן - "תקופת הפעילות"(.
2.2 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאית בכל עת לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את
הפעילות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה. מוסכם כי הודעה כאמור, תשמש הודעה מספיקה
והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע או בקשור לאמור.

3. ההשתתפות בפעילות וקבלת ההטבה

3.1 משתתף אשר רכש מוצר "מטרנה גולד" ברשת סופר פארם במהלך תקופת הפעילות יקבל
במעמד הרכישה שובר המכיל קוד קופון. ההטבה תקפה ברכישה כאמור באחד מסניפי סופר
פארם בלבד )לא תקף ברכישות באתר סופר פארם(.
3.2 קוד הקופון יזכה את המשתתף אשר קיים את כל תנאי תקנון זה ברכישת תחפושת )מהמגוון
המפורט בסעיף 4.1 להלן( ברשת "קרטרס" בעלות של 69.90 ₪ )להלן - "ההטבה"(. ניתן לממש
את ההטבה לרכישת התחפושת במחיר כאמור באחד מסניפי קרטרס ) Carter's ( או אייץ' אנד
או ) O&H ( )במסירת השובר לנציג המכירות בקופה( או באתר האינטרנט
www.cartersoshkosh.co.il )בהקלדת קוד הקופון במקום הייעודי לכך(.
3.3 מימוש ההטבה יתאפשר עד התאריך 07.03.2020 )ברכישה בסניפי קרטרס או אייץ אנד או –
בשעות פעילות הסניף, וברכישה באתר קרטרס - עד חצות הלילה ביום האחרון בתקופת
הפעילות(, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.
היה ונבצר מן המשתתף לממש את ההטבה בתקופת הפעילות כאמור לעיל, לא יהיה המשתתף
זכאי לכל פיצוי או תחליף בגין אי מימוש ההטבה.
3.4 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות את מועד המימוש האמור לפי שיקול דעתם
הבלעדי בפרסום השינוי.
3.5 כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות לכל היותר פעם אחת עבור כל שובר שברשותו

4. ההטבה

4.1 התחפושות אותן ניתן לרכוש ברשת קרטרס במסגרת ההטבה הינן כמפורט להלן:

המימוש הינו בכפוף למלאי ולמגוון הקיים בחנות/אתר המימוש.


4.2 אין אפשרות להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן שהוא.
4.3 מימוש ההטבה וכל הקשור עם כך )לרבות טיב התחפושות וכד'( הינו באחריות רשת קרטרס
בלבד.


5 . אחריות

5.1 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל
אדם ההשתתפות בפעילות ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק
ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בפעילות
בקשר עם הפעילות.
5.2 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו
או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה.
5.3 ההשתתפות בפעילות תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכת הפעילות או מי מטעמה
לא ישאו בכל נזק כזה או אחר הנגרם למשתתפים מכל סיבה שהיא.
5.4 למען הסר ספק יובהר כי עורכת הפעילות או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות,
הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי עורכת הפעילות ו/או כל אחר מטעמה,
וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה
אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
5.5 המשתתף פוטר את עורכת הפעילות מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות,
שיבוש, עיכוב או כל פגם אחר בקשר להטבה ו/או בכל הנוגע לפעילות או הנובע ממנה .
5.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחראית על מתן ההטבה ותקינותה הינה קרטרס בלבד. מבלי
לגרוע מהאמור, קרטרס אחראית לחלוקה בפועל של ההטבה ולכל הניהול השוטף שלה וזמינות
ההטבות בסניפיה/ באתר האינטרנט שלה. כל תלונה/שאלה בגין שירות זה ובגין התחפושות
הכלולות בהטבה תופנה ישירות לקרטרס.
5.7 כל משתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה
ו/או נזק שנגרמו בגין הפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, וכל הקשור עם תקנון זה .


6 . שונות

6.1 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן תקנון זה בכל עת.
6.2 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ולא יחויבו בכל חובה שהיא במידה
והפעילות תופסק ו/או לא תחל, מכל סיבה שהיא.
6.3 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים
שלא למסור את ההטבה לידי מי שהגיעה אליו בגין מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין .
6.4 תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות שבין עורכת הפעילות למשתתפים. בכל מקרה של
סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו,
בין בכתב ובין בעל פה על ידי עורכת הפעילות או מטעמה בקשר עם הפעילות, ובכלל זה כל
פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
6.5 דיני מדינת ישראל חלים על כל עניין הקשור בהוראות תקנון זה וסמכות השיפוט בכל עניין
הקשור בהוראות תקנון זה תהיה נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב .
6.6 התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות. השתתפות בפעילות
מהווה הסכמה, אישור והצהרה של כל משתתף כי הוא קרא את התקנון, וכן היא מבטאת
הסכמה מלאה מצד המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם משתתף אינו מסכים לתנאי
התקנון, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי להשתתף בפעילות.
6.7 עותקים מתקנון הפעילות ניתן למצוא במשרדי אייץ' אנד או , בחוצות שפיים, קיבוץ שפיים
ובאתר מטרנה materna.co.il עורכת הפעילות תשלח למשתתף שיבקש ממנה עותק של
התקנון בדואר אלקטרוני.
 

למה כדאי לכם להצטרף למועדון מטרנה?

  • תוכן מקצועי מותאם אישיתתוכן מקצועי מותאם אישית
  • יועצותידע וליווי מקצועי של יועצות
  • מחשבוניםמחשבונים
חפש

עדיין לא מצאתם את מה שאתם מחפשים?

נסו את מנוע השאלות החכם שלנו. תמיד יש לנו משהו בשבילכם