Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
חפש
שתפו את Article
X
הריונית מחזיקה אולטסאונד

זכויות האישה בהריון

 

לפני ואחרי הלידה, ליולדת יש זכויות- הכירי אותן.

 

עצמאית או שכירה, לפני ואחרי הלידה, יש לאישה היולדת זכויות, וכדאי מאוד להיות מודעת אליהן .להלן מקבץ קצר מתוך הזכויות הקיימות.

זכויות בביטוח לאומי www.btl.gov.il

מענק לידה - משולם ליולדת תושבת ישראל או אשת תושב ישראל בזמן שהותה בבית החולים. מיועד לכסות את ההוצאות הראשונות על ציוד לרך הנולד. ישירות לחשבון הבנק של היולדת, לאחר מילוי פרטיה אצל נציג ביטוח לאומי בבית היולדות.

דמי לידה – משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה ומיועדים לפצות את היולדת על אבדן הכנסתה בזמן שאינה עובדת בשל ההיריון או הלידה. תקופת תשלום דמי הלידה נקבעת על פי תקופת העבודה שלפני היום שבו הפסיקה האישה את העבודה בזמן ההיריון. תקופת התשלום המלאה היא בעבור 14 שבועות, ואילו תקופת התשלום החלקית – בעבור 6 שבועות. שיעור התשלום הוא 100% משכרה של היולדת בשלושת החודשים האחרונים, בניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות, וניכוי נוסף של 4%.

גמלה לשמירת הריון – משולמת לאישה עובדת שנאלצה להפסיק את עבודתה בגלל שמירת הריון. הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן שהיא בשמירת הריון. שיעור הגמלה – ממוצע שכרה של האישה בשלושת החודשים שקדמו לשמירת ההיריון, אך לא יותר מ – 100% השכר הממוצע במשק.

דיני עבודה: חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954

התפטרות של עובד על מנת לטפל בתינוק - במידה ועובדת מתפטרת תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילד, רואים את התפטרותה כפיטורים. דין דומה חל על התפטרות תוך 9 חודשים מיום שאומץ ילד, ובלבד שטרם מלאו לו 13 שנים.כללים דומים חלים על עובד במידה ובת זוגו של העובד הייתה עובדת באופן עצמאי במשך שנה רצופה לפחות לפני יום הלידה, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך הטיפול בילד. במידה ואחד מבני הזוג מתפטר על מנת לטפל בילד, לא יוכל גם השני להתפטר מאותה סיבה כך שיראו גם את התפטרותו כפיטורים.

איסור העבודה בחופשת לידה - לא יעביד מעביד עובדת בידעו שהיא בחופשת לידה.

הגבלת פיטורים-  לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר עבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; ההגבלה תחול הן על עובדת  קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות; לעניין זה, רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, כפיטורים.

אסור למעביד לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה, ובתקופה של 45 יום לאחר תום חופשת הלידה.  בתום 45 הימים זכאית העובדת גם להודעה מוקדמת, לפני מועד הפיטורים, ואין לחפוף את ההודעה המוקדמת בתקופת איסור הפיטורים.

חופשת לידה - עובדת זכאית להקדים את היציאה לחופשת לידה עד שישה שבועות לפני יום הלידה המשוער.

עובדת אשר עבדה עד יציאתה לחופשת הלידה אצל אותו מעביד או  באותו מקום עבודה 24 חודשים רצופים לפחות, זכאית להיעדר מהעבודה בחופשה ללא תשלום, מראשית השבוע השביעי שאחרי הלידה, כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה, אך לא יותר משנה, ללא צורך בהסכמת המעביד (אלא רק בעדכונו).

מס הכנסה: לידה - ילד שנולד לאישה במהלך שנת מס, מזכה אותה בחצי נקודת זיכוי על כל אותה שנת מס (רטרואקטיבית). המשמעות של הטבה זו יכולה להגיע אל למעלה מ-1000 ש"ח.

מומלץ לבדוק זכאות להחזר מס לאחר החזרה לעבודה מחופשת הלידה.

קראו עוד

למה כדאי לכם להצטרף למועדון מטרנה?

תוכן רלוונטי
חפש

עדיין לא מצאתם את מה שאתם מחפשים?

נסו את מנוע השאלות החכם שלנו. תמיד יש לנו משהו בשבילכם