MyFeed Personalized Content
הריון ולידה
מאמר
הוספה למועדפים

איך קוראים את המוניטור

בחודשים המתקדמים של ההריון חשוב לדעת איך קוראים את המוניטור ומה בודקים איתו?

איך קוראים את המוניטור – מדריך

בחודש העשירי להיריונך המוניטור יהיה חברך הצמוד. כל אימת שתגיעי לביקורת בבית היולדות תחוברי מיד למוניטור. דהרות הסוסים ישמעו תוך זמן קצר וימלאו את חלל החדר. עוד נשים בהיריון המחוברות כמוך למוניטור תשמענה גם הן דהרות סוסים וכולכן תשכבנה עם בטן ענקית אשר לרוחבן יהיו מתוחים סרטי גומי עבים וגמישים.

מהו מכשיר המוניטור ?

מדובר במכשיר המודד שני פרמטרים: דופק העובר וצירים. נשים אשר אינן בלידה ובאות לביקורות יחוברו תמיד לניטור חיצוני (בטני). נשים אשר מצויות בתהליך לידה יחוברו חיצונית או פנימית – לפי שיקול המיילדת.

כל רצועה של המוניטור מחוברת בקצה שלה למתמר. מתמר אחד קולט את קולות לב העובר אשר בשל קצבם המהיר נשמעים אכן כדהרת סוסים. המתמר השני רושם על גרף רציף את פעילות הרחם. במקרה של ציר תראה עלייה תלולה.

כל אימת שתחושי בציר תוכלי לראות אותו נרשם בנייר הרציף. כל אימת שתשמעי האצת דופק של עוברך תראי בצג המכשיר את הספרות עולות ועולות ואחר כך יורדות, כאשר העובר קצת נח מפעילות. העלייה הזו גם היא תתבטא בביטוי גרפי של גבעה תלולה בנייר המוניטור.

מהו דופק תקין לעובר ? בין 120- 160 פעימות לדקה. אורך הבדיקה הוא לפחות מחצית השעה.

מה בודקים בבדיקת מוניטור ?

אם את בביקורת לפני לידה יבדקו את חיוניות עוברך ברחם, האם טוב לו שם. הבדיקה אמורה להראות מספר האצות דופק וקיום פעילות רחמית. מספר צירים בלתי סדירים אינם מהווים עדיין מצב של לידה. את תשולחי לביתך לעוד ימים של המתנה.

במידה ומדובר במוניטור בחדר הלידה, אזי תהיי צמודה אליו לאורך כל התהליך. המכשיר ינטר את עוברך, לבדוק שהדופק שלו תקין, ושאינו מפתח מצוקה כלשהי. במקביל, תוכלי לראות את רישום הצירים שלך ולדעת את עוצמתם. במידה ותהיי כבר תחת השפעת האפידורל, תוכלי לחייך כל אימת שתראי ציר במוניטור ולא תחושי בו.